logo plan vvebeheer

HOEKSCH hart voor uw vastgoed

Bel vrijblijvend 0186 611699

moderne prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar achtergrond 1361 2048Tijdens de feestdagen is ons kantoor verminderd bereikbaar.

Rond de Kerstdagen en Oud & Nieuw is ons kantoor gesloten van 23 december 2019 t/m 03 januari 2020. Vanaf maandag 06 januari 2020 zijn wij dan weer vanaf 09:00 uur aanwezig . Voor spoedgevallen kunt u bellen met ons storingsnummer 06-54235435.

Wij wensen u alvast een prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,

team Plan VvE-Beheer

 

planvve oud beijerlandVanaf 21 juni 2018 is Plan VvE-Beheer verhuisd naar een groter kantoor op de eerste verdieping aan de Steenenstraat 20 te Oud-Beijerland. Na 10 jaar is ons vorige kantoor te krap geworden wegens de gestage groei van ons bedrijf.

 

 

 

knb

Op 19 december 2017 is het KNB Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers. Het MR 2017 is gebaseerd op MR 2006 maar bevat een aantal belangrijke aanvullingen en wijzigingen. MR 2017 is bovendien afgestemd op de Wet Verbetering Functioneren VvE’s, die op 1 januari 2018 in werking treedt.

Zo geeft het nadere voorschriften voor het aangaan van een geldlening door de VvE en kunnen ook voor niet woongebouwen de wettelijke eisen aan een MJOP van toepassing zijn.

Het MR 2017 verandert niets aan bestaande splitsingen waar eerdere modelreglementen van toepassing zijn. Bij nieuwe splistingen (zowel van nieuwbouw als van bestaande gebouwen) kan MR 2017 van toepassing worden verklaard. Ook bij een wijziging van de splitsingsakte is een overstap naar MR 2017 mogelijk.

bron: vverecht.nl

Klik hier voor MR 2017

ovhw

Per 01 oktober 2018 is Plan VvE-Beheer nu ook lid van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard.

Ruim 340 leden zijn inmiddels lid van deze actieve vereniging. OHW zet zich in voor al haar leden onder het motto 'Samen, Sterk': door samenwerking bereiken we veel meer in de Hoeksche Waard. OHW gelooft in verbindingen leggen en onderhouden om zo de krachten te verenigen. Door te werken aan gezamenlijke doelen hebben we een betere ingang bij instanties en kan zij Hoeksche Waardse ondernemersbelangen behartigen.

Nog beter ondernemersklimaat
OHW bouwt aan een nog beter ondernemersklimaat in het gebied en treedt op als gesprekspartner naar de gemeente Hoeksche Waard en andere (overheids)instellingen. Daarnaast stimuleert de vereniging onderling contact tussen de leden door het organiseren van diverse bijeenkomsten. Bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek bij een van de leden of een bijeenkomst over de toekomst van de Hoeksche Waard.

Tweede Kamer

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 21 februari 2017 stelt minister Plasterk zich achter het Amendement Ronnes. Plasterk schrijft dat het amendement beoogt dat storting van geld op een bankrekening van de VvE de nieuwe norm wordt voor VvE’s die uitsluitend of gedeeltelijk uit woningen bestaan. Dit sluit aan bij het meest recente modelreglement en ook bij de bestaande praktijk van de meeste VvE’s.

Tegelijkertijd geeft het amendement aan dat kleinere VvE’s en verhuurders niet onnodig moeten worden belast met deze verplichting. Om die reden biedt het amendement de mogelijkheid om in twee gevallen van de hoofdregel om te storten te kunnen afwijken: indien (a) bij reglement of bij besluit van de vergadering van eigenaars met een meerderheid van vier/vijfde hiertoe wordt besloten, of (b) als een bankgarantie wordt afgegeven.

De minister constateert dat het amendement een goed evenwicht biedt tussen de belangen van de verschillende partijen die binnen de VvE actief kunnen zijn. De exacte tekst van het amendement luidt als volgt:

In artikel I, onderdeel D, wordt in onderdeel 1 na het tweede lid een lid ingevoegd (het toekomstig artikel 5:126 lid 2a, luidende:

2a. In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars. Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste viervijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.

Met dit amendement wordt op een praktisch uitvoerbare wijze tegemoet gekomen aan eerdere kritiek op het wetsvoorstel, dat met de mogelijkheid van het stellen van een garantie de reservefonds bijdrageplicht eenvoudig zou kunnen worden omzeild.

Op 21 februari 2017 zijn het voorstel tot Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34 479) én het Amendement Ronnes door de Tweede Kamer aangenomen.

bron: averecht.nl

PLAN VVE Beheer

Plan VvE-Beheer beheert VvE’s op geheel eigen wijze waarbij persoonlijke aandacht bij ons hoog in het vaandel staat. Wij zijn een klein kantoor dat grote aandacht voor en interesse heeft in uw VvE, het gaat tenslotte om uw wooncomfort.

aangesloten

CONTACT

Bezoekadres
Steenenstraat 20
3262 JM Oud-Beijerland

Telefoon
0186-611699