logo plan vvebeheer

HOEKSCH hart voor uw vastgoed

Bel vrijblijvend 0186 611699

banner img

 

OPEN SPREEKUUR

Zonder afspraak maken wij graag en persoonlijk kennis met u en uw vastgoedsituatie

 

IEDERE VRIJDAG 16:00u tot 17:00u

 

  uw VvE Online  

Tweede Kamer

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 21 februari 2017 stelt minister Plasterk zich achter het Amendement Ronnes. Plasterk schrijft dat het amendement beoogt dat storting van geld op een bankrekening van de VvE de nieuwe norm wordt voor VvE’s die uitsluitend of gedeeltelijk uit woningen bestaan. Dit sluit aan bij het meest recente modelreglement en ook bij de bestaande praktijk van de meeste VvE’s.

Tegelijkertijd geeft het amendement aan dat kleinere VvE’s en verhuurders niet onnodig moeten worden belast met deze verplichting. Om die reden biedt het amendement de mogelijkheid om in twee gevallen van de hoofdregel om te storten te kunnen afwijken: indien (a) bij reglement of bij besluit van de vergadering van eigenaars met een meerderheid van vier/vijfde hiertoe wordt besloten, of (b) als een bankgarantie wordt afgegeven.

De minister constateert dat het amendement een goed evenwicht biedt tussen de belangen van de verschillende partijen die binnen de VvE actief kunnen zijn. De exacte tekst van het amendement luidt als volgt:

In artikel I, onderdeel D, wordt in onderdeel 1 na het tweede lid een lid ingevoegd (het toekomstig artikel 5:126 lid 2a, luidende:

2a. In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars. Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste viervijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.

Met dit amendement wordt op een praktisch uitvoerbare wijze tegemoet gekomen aan eerdere kritiek op het wetsvoorstel, dat met de mogelijkheid van het stellen van een garantie de reservefonds bijdrageplicht eenvoudig zou kunnen worden omzeild.

Op 21 februari 2017 zijn het voorstel tot Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34 479) én het Amendement Ronnes door de Tweede Kamer aangenomen.

bron: averecht.nl

slapende vve s

Tienduizenden appartementseigenaren moeten verplicht gaan sparen om toekomstige uitgaven aan groot onderhoud beter te kunnen opvangen. Het gaat om woningbezitters die lid zijn van een 'slapende' vereniging van eigenaren (vve), waar geen geld opzij wordt gelegd. Officieel hebben deze eigenaren al een wettelijke spaarplicht, maar het kabinet komt nu met concrete minimumbedragen.

De wetswijziging moet verkrotting voorkomen. De helft van de 121 duizend vve's blijkt geen geld te reserveren voor toekomstige uitgaven. Bij veel woonblokken heeft dat geleid tot achterstallig onderhoud, omdat eigenaren niet in staat zijn om onverwacht hoge onderhoudskosten op te hoesten. Het nieuwe voorstel verplicht de vve om jaarlijks een half procent van de herbouwwaarde te sparen. De herbouwwaarde van het gebouw is het benodigde bedrag om de woning weer op te bouwen in dezelfde staat na bijvoorbeeld een brand. Dat bedrag is lager dan de verkoopwaarde van de woning. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het pand net gerenoveerd is, kan die halve procent toch te veel zijn. De vve kan er volgens het voorstel dan voor kiezen om een professioneel onderhoudsplan op te stellen, waaruit blijkt hoe veel er gereserveerd moet worden. De Tweede Kamer stemt donderdag hoogstwaarschijnlijk in met het wetsvoorstel. De 1,2 miljoen appartementseigenaren in Nederland zijn automatisch lid van een vereniging van eigenaren. De vve beslist over het onderhoud aan de gezamenlijke gedeelten als het dak, de lift en de gevel. Een vve kan bestaan uit twee leden, bijvoorbeeld bij een boven- en benedenwoning. Bij grote flatgebouwen kan het om honderden eigenaren gaan.

Veel kleine vve's leiden een slapend bestaan. Eigenaren spreken elkaar niet en er wordt geen geld gereserveerd voor toekomstig onderhoud. 'Maak een wandeling door Rotterdam-Zuid en je ziet de verkrotting. Het kost de gemeente miljoenen om de buurt leefbaar te houden. De wereld op zijn kop', zegt Kees Oomen, directeur van belangenvereniging VvE Belang. 

Ook de Vereniging Eigen Huis is tevreden. 'Eigenaren die geld willen reserveren, kunnen met deze wet in de hand makkelijker hun weigerachtige buren meekrijgen', zegt Manon van Essen van Eigen Huis. Ze is blij is dat het kabinet ervoor gekozen heeft geen systeem van toezicht op te tuigen. 'Het zijn de leden van de vve die moeten zorgen voor voldoende reserves, desnoods via de rechter. De overheid kan geen boete gaan opleggen.'

bron: http://www.volkskrant.nl

 

PLAN VvE INLOOPSPREEKUUR

Zonder afspraak maken wij graag kennis met u en uw vragen. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in vastgoedbeheer en altijd een constructieve oplossing voor uw probleem.

Elke vrijdagmiddag van 16.00u tot 17.00u kunt u bij ons terecht tijdens het PLAN VVE Beheer inloopspreekuur.

iedere vrijdag 16.00u tot 17.00u

ZO GEREGELD

Wij staan klaar om u van dienst te zijn.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

PLAN VVE Beheer

Plan VvE-Beheer beheert VvE’s op geheel eigen wijze waarbij persoonlijke aandacht bij ons hoog in het vaandel staat. Wij zijn een klein kantoor dat grote aandacht voor en interesse heeft in uw VvE, het gaat tenslotte om uw wooncomfort.

aangesloten

CONTACT

Bezoekadres
Steenenstraat 20
3262 JM Oud-Beijerland

Telefoon
0186-611699